การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล คือ การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติสากล จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีกลไกของการถ่วงดุลและตรวจสอบ และมีจริยธรรม ทั้งต่อองค์กร บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งของผลประโยชน์
นโยบายความยั่งยืน
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายด้านสิทธิมุษยชน
นโยบายควบคุมภายใน
นโยบายการต่อต้านการทุจริต
นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการดูแลข้อร้องเรียน /เบาะแสการกระทำผิด และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
กรอบนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในปี 2566
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข้อบังคับบริษัท

บริษัทฯ เชื่อว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ