13 ก.ย. 2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
25 พ.ค. 2564
แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ และการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
21 พ.ค. 2564
การอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ THRE-F (แก้ไข PDF)
อ่านเพิ่มเติม
20 พ.ค. 2564
การอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ THRE-F
อ่านเพิ่มเติม
19 พ.ค. 2564
แจ้งการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 10
อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
12 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
05 พ.ค. 2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม