การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (เผยแพร่วันที่ 25 มีนาคม 2567) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2566
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
ข้อมูลกรรมการและกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มการส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอรับแบบ 56-1 one report ในแบบรูปเล่ม

*โปรดกรอกข้อมูล เพื่อบริษัทฯ จะนำส่งแบบ 56-1 one report แบบรูปเล่มให้ท่านทางไปรษณีย์

*ช่องที่ต้องกรอก
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ