การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ดาวน์โหลด
วิธีการใช้งานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28
สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2564
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการนำหุ้นของบริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-Off)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM)
แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 one report ในแบบรูปเล่ม
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท