ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.66 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
761,028
วันก่อนหน้า:
0.66
ราคาเปิด:
0.66
ราคาเสนอซื้อ:
0.65
ราคาเสนอขาย:
0.66
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.67 - 0.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.00 - 0.64