ราคาหลักทรัพย์
THRE
1.22 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
7,932,700
วันก่อนหน้า:
1.22
ราคาเปิด:
1.21
ราคาเสนอซื้อ:
1.21
ราคาเสนอขาย:
1.22
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.26 - 1.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.85 - 1.03