ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 1,987,104,436 47.14
2. นาย วชิระ ทยานาราพร 152,000,000 3.61
3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 133,658,535 3.17
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 103,551,996 2.46
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,058,458 1.76
6. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 65,422,519 1.55
7. นาย ภควา ปัตตะพงศ์ 57,500,000 1.36
8. นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ 57,000,000 1.35
9. นาย กีรติ พานิชชีวะ 43,161,179 1.02
10. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 36,548,300 0.87