ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 1,987,104,436 47.14
2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 133,658,535 3.17
3. นาย วชิระ ทยานาราพร 132,000,000 3.13
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 103,551,996 2.46
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 84,224,053 2.00
6. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 64,895,919 1.54
7. บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด 41,866,939 0.99
8. พ.ญ. กนกแก้ว วิรวรรณ 37,984,500 0.90
9. นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 36,548,300 0.87
10. นาย เชวง ประพิณวงศ์ 32,400,000 0.77