ir-calendar
วันที่ หัวข้อ รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10:00 น. ณ Victor Club ชั้น 8 อาคารสาทรสแควร์ ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566 Onเวลา 09:15 - 10:00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday