งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)

หน่วย: (%)

งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2561 2562 2563 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 9,755 7,813 7,007 7,113
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 5,660 4,258 4,199 3,971
หนี้สิน 6,222 4,263 3,325 3,868
• เงินสำรองทางเทคนิค 3,611 2,862 2,538 2,963
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,620 3,549 3,681 3,245
• ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,620 3,549 3,681 3,245
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,849 4,455 4,329 4,407
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,483 3,498 3,944 4,033
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,801 1,540 1,615 1,801
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 1,682 1,958 2,329 2,232
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,359 3,609 3,750 4,051
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,842 1,977 1,836 2,701
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,777 1,669 1,671 1,765
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน -260 -38 243 -415
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ 305 193 332 -415
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 200 187 189 186
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น -227 388 200 164
ดอกเบี้ยจ่าย 0.5 0.2 0.4 0.4
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -688 164 255 -437
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 324 39 33 -80
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัท -1,012 125 222 -356
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.24 0.03 0.05 -0.08
เงินปันผลต่อหุ้น 0.00 0.00 0.04 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.86 0.84 0.87 0.77
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 54.8 54.8 49.0 66.7
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 52.9 46.3 44.6 43.6
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.3 5.2 5.1 4.6
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 113.1 106.2 98.6 114.8
• Exclude Covid & 9 projects 95.9 98.3 99.4 92.1
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน -4.2 6.4 3.7 2.6
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -9.1 1.4 3.0 -5.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -23.8 3.5 6.1 -10.3
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 302 335 424 275
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2562 2563 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 9,755 7,667 6,823 6,929
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 5,781 4,350 4,276 4,053
หนี้สิน 6,159 4,173 3,218 3,745
• เงินสำรองทางเทคนิค 3,611 2,862 2,538 2,963
รวมส่วนของเจ้าของ 3,596 3,494 3,605 3,184
• ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 3,596 3,494 3,605 3,184
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,849 4,455 4,329 4,407
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,483 3,498 3,944 4,033
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,801 1,540 1,615 1,801
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 1,682 1,958 2,329 2,232
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,359 3,609 3,750 4,051
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,842 1,977 1,836 2,701
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,777 1,669 1,671 1,765
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน -260 -38 243 -415
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ 305 193 332 -415
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 208 197 203 196
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น -260 349 171 173
ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 0 0
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -727 115 212 -438
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 309 20 17 -100
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย     0  
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด -1,037 95 195 -338
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.25 0.02 0.05 -0.08
เงินปันผลต่อหุ้น 0 0 0.04 0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 0.85 0.83 0.86 0.76
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 54.8 54.8 49.0 66.7
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 52.9 46.3 44.6 43.6
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.6 5.4 5.4 4.9
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 113.3 106.5 98.9 115.1
• Exclude Covid & 9 projects 96.2 98.6 99.8 92.4
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน -3.5 7.2 4.9 4.4
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -9.4 1.1 2.7 -4.9
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -24.5 2.7 5.5 -10.0
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 302 335 424 275