งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%)

หน่วย: (%)

งบกำไรขาดทุน

เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
หน่วย: ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ และอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

หน่วย: ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หน่วย: ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) หลังหักภาษี, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สิน และรวมส่วนของเจ้าของ
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560 2561 2562 2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 12,395 9,755 7,813 7,007
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 7,404 5,660 4,258 4,199
หนี้สิน 7,529 6,222 4,263 3,325
• เงินสำรองทางเทคนิค 3,618 3,611 2,862 2,538
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,866 3,620 3,549 3,681
• ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 4,866 3,620 3,549 3,681
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,903 4,849 4,455 4,329
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,041 3,483 3,498 3,944
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,349 1,801 1,540 1,615
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 1,691 1,682 1,958 2,329
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,171 3,359 3,609 3,750
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,485 1,842 1,977 1,836
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,661 1,777 1,669 1,671
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน 25 -260 -38 243
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ 480 305 193 332
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 199 200 187 189
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 447 -227 388 200
ดอกเบี้ยจ่าย 0.8 0.5 0.2 0.4
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 272 -688 164 255
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 368 324 39 33
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 15 0 0 0
กำไร (ขาดทุน) ส่วนของบริษัท -111 -1,012 125 222
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.03 -0.24 0.03 0.05
เงินปันผลต่อหุ้น 0.10 0.00 0.00 0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.15 0.86 0.84 0.87
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 46.8 54.8 54.8 49.0
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 52.4 52.9 46.3 44.6
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.3 5.3 5.2 5.1
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 105.5 113.1 106.2 98.6
• Exclude mega flood 105.5 113.1 106.2 98.6
• Exclude mega flood & 9 projects 90.3 95.9 98.3 95.7
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 5.1 -4.2 6.4 3.7
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ -0.7 -9.1 1.4 3.0
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -2.2 -23.8 3.5 6.1
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 331 302 335 431*
หมายเหตุ: * : เป็นอัตราส่วน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2561 2562 2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 12,328 9,755 7,667 6,823
• เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ลงทุน 7,563 5,781 4,350 4,276
หนี้สิน 7,463 6,159 4,173 3,218
• เงินสำรองทางเทคนิค 3,618 3,611 2,862 2,538
รวมส่วนของเจ้าของ 4,865 3,596 3,494 3,605
• ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 0 0 0 0
• ส่วนของเจ้าของของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 4,865 3,596 3,494 3,605
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 4,903 4,849 4,455 4,329
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,041 3,483 3,498 3,944
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิม 1,349 1,801 1,540 1,615
• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบร่วมกันพัฒนา 1,691 1,682 1,958 2,329
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 3,171 3,359 3,609 3,750
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,485 1,842 1,977 1,836
ค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,661 1,777 1,669 1,671
กำไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัยต่อ
• ตามรายงานตามงบการเงิน 25 -260 -38 243
• กรณีไม่รวมความเสียหายจากน้ำท่วมปี 2554 และ 9 โครงการ 480 305 193 332
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 211 208 197 203
รายได้จากการลงทุนสุทธิและรายได้อื่น 1,359 -260 349 171
ดอกเบี้ยจ่าย 0 0 0 0
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 1,171 -727 115 212
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 541 309 20 17
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย       0
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด 631 -1,037 95 195
PER SHARE BASIS (THB/SHARE)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน -0.15 -0.25 0.02 0.05
เงินปันผลต่อหุ้น 0.10 0 0 0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1.15 0.85 0.83 0.86
KEY RATIO
Profitability
อัตราค่าสินไหมทดแทน 46.8 54.8 54.8 49.0
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 52.4 52.9 46.3 44.6
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 6.7 5.6 5.4 5.4
อัตราค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด
• Include mega flood 105.9 113.3 106.5 98.9
• Exclude mega flood 105.9 113.3 106.5 98.9
• Exclude mega flood & 9 projects 90.7 96.2 98.6 96.1
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 17.4 -3.5 7.2 4.9
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.05 -9.4 1.1 2.7
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12.50 -24.5 2.7 5.5
Solvency        
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (%) 331 302 335 431*
หมายเหตุ: * : เป็นอัตราส่วน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2563