ราคาหลักทรัพย์
THRE
1.00 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
-0.02 (-1.96%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
5,672,800
วันก่อนหน้า:
1.02
ราคาเปิด:
1.02
ราคาเสนอซื้อ:
1.00
ราคาเสนอขาย:
1.01
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.03 - 0.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.56 - 0.78
ภาพรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,689.59 ล้านบาท

จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214,993,832

มูลค่าตามราคาตลาด: 3,582.74 ล้านบาท

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 4,942

ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 51.49%

ชื่อย่อหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

บลูมเบิร์ก: THRE TB

รอยเตอร์ส: THRE.BK

2556 2557 2558 2559 2560 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,512.49 3,053.56 5,412.66 5,320.43 4,866.31 3,619.85
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 3,512.49 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99
มูลค่าตามราคาตลาด 17,492.20 13,235.07 11,633.37 8,851.49 7,502.69 3,582.74
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
N/A N/A 5.18 30.93 N/A N/A
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5.03 4.6 2.13 1.65 1.59 0.88

ข้อมูลเงินปันผล