ราคาหลักทรัพย์
THRE
0.66 บาท
ปรับปรุงเมื่อ
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง):
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
761,028
วันก่อนหน้า:
0.66
ราคาเปิด:
0.66
ราคาเสนอซื้อ:
0.65
ราคาเสนอขาย:
0.66
ช่วงราคาระหว่างวัน
0.67 - 0.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.00 - 0.64
ภาพรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น: 3,542.73 ล้านบาท

จำนวนหุ้นสามัญ: 4,214.99

มูลค่าตามราคาตลาด: 3,329.85 ล้านบาท

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 9,255

ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย: 50.69%

ชื่อย่อหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: THRE

บลูมเบิร์ก: THRE TB

รอยเตอร์ส: THRE.BK

2563 2564 2565 2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,681.44 3,244.96 3,113.57 3,542.73
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหน่วย) 4,214.99 4,214.99 4,214.99 4,214.99
มูลค่าตามราคาตลาด 5,395.19 4,805.09 4,172.84 3,329.85
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
30.39 N/A N/A N/A
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1.53 1.44 1.35 0.95

ข้อมูลเงินปันผล